سرمایه و تهدید حیات در قرن حاضر – قسمت اوّل

نویسنده: جمشید روشن فام *A
تحریر اولیه: دسامبر ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶

در قرن حاضر (۲۱)٬ حیات در کره زمین طی میلیاردها سال از پیدایش طبیعی خود٬ وارد بزرگترین چالش جهت حفظ موجودیتش گردیده است: پدیده انسان ساختهْ «گرمایش جهانی» با تاثیر بشدت مخرب و فزاینده اش از یک طرف٬ و راه مقابله جهانی تحت رهبری و هدایت کشورهای سرمایه داری٬ از طرف دیگر!
شیوه تولید سرمایه داری اما٬ خود بیش از پیش در معرض تهدید دوره ای از طرف بزرگترین نیروی درونی بازدارنده خودش قرار دارد. وضعیتی که شکاف های طبقاتی و تنشهای سیاسی و اجتماعی را هرچه عمیق تر با خود حمل می کند. این شکاف ها٬ منجر به بروز بحرانهای فراگیر با اثری برق آسا در سطح جهانی و تبعات مربوطه اش٬ خواهند گشت. 


تأثیر شتابِ فزایندة روند جهانی شدن سرمایه به همراهِ «اثر گلخانه ای» در زندگی انسان و حیات در کُرة زمین

اخبار روزانه مداومأ داده های ماهیتأ متناقضی نسبت به زندگی ما در هر سطح و متعلق به هر طبقه یا “ملیت”٬ را متذکر می شوند که همراه است با قابلیت های بالفعل و بالقوه ای که بشدت تاثیر گذار بر انسان و حیات بطور کلی با پیامدهای عظیمِ مربوطه اش در آینده ای نه چندان دور:

با خوشبینی و منزه گرایی ممکن و صرف نظر از تنشهای سیاسی کوچک و بزرگ میان دولتها و جنگهای خانمان برانداز مربوطه اش٬ در یک نگاه عمومی از روند حرکت سرمایه در وجه اقتصادی اش اما٬؛ ما در هرجا و همه جا شاهد وارد شدنِ هرچه بیشتری از اقلام٬ کالاها٬ وسایل و روش های جدید در تولیدات٬ گردش و خدمات در جهتِ پاسخ دادن به نیازهای فزاینده و بسیار متنوع برای بیش از ۷ میلیارد مردم درسطح جهان مییاشیم که متکی به عمیق ترین و گسترده ترین دستاوردهای علمی قدیم یا جدید و مسلح به فن آوری های گوناگون و یا آخرین دستگاهها و کاربردی های متفاوت تکنولوژیک میباشند. بنیادِ این روند تولیدی در حیات اجتماعی بشر تازگی ندارد. اما میزانِ گستردگی٬ کمیت و حجمش٬ همگانی و جهانشمول بودنشان و سادگی استفادة بسیاری از آنان برای عموم در عینِ پیچیدگی شگرف شان٬ همه قریب الوقوع بودن و ظهورِ دوره ای جدید و عمیقأ متفاوتی در زندگی بشر در سراسر جهان را به احساس می آورند. گویی تازگی و تنوع مداوم اقلام یا دستگاه ها و کارکردهای جدید که کمی پیشتر موارد مشابه شان بعنوانِ «شگفتی های غافلگیر کننده» محسوب می شدند٬ بسرعت دارد نُرم یا قاعدة مورد انتظارِ روزانة ما میشوند. که درعین حال انتظارات بسیار بزرگتری را ناخودآگاه با خود حمل میکنند.
و
این بناگزیر همراه است با سطح نامعمول و نوینی از رقابت های «مختل کننده» (Disruptive) بین المللی درونِ کل سرمایة اجتماعی. 

همة اینها اما یک طرف٬ فشارِ فزایندة قانونِ عمومی «گرایشِ نزولِ نرخ سود» در سطح سرمایة جهانی از طرف دیگر٬ وضعیتی را موجب گشته که شوک های بحرانی در این مکانیسم اقتصادی٬ مداوماً یکی پس از دیگری کل حیاتِ «جامعة جهانی» بطور اعم و رودرروئی طبقاتی بطور اخص٬ را برق آسا و کم و بیش در همة زمینه ها تحتِ تأثیر قرار داده و با قدرتِ مضاعفِ هرچه بیشتر خود را نشان خواهد داد.

Social and class conflict in the era of Globalization of Capital, facing crisis, while rising new innovations.
The Global Capital Crisis with the drastically gap between “Rich & Poor” and class and social conflict. Plus the new world of “innovations”!

از سوی دیگر؛ اثرات تا کنونی و اخبار مربوط به پدیدة بشر ساختة «اثر گلخانه ای» (Greenhouse Effect) به واسطة ساطع شدن گاز «دی اکسید کربن CO2» و «متان methane» در جوّ زمین و آبهای اقیانوسها و دریاها٬ مشهور به «گلبال وارمینگ» (Global Warming)٬ حیات بشر و کل قابلیت زیستی بصورتی که ما میشناسیم را تهدید میکند. جدی بودن این تهدید به تنهایی (جدا از وزنِ جنبش «محیط زیست» یا میزان فشارِ روز افزونِ افکارِ عمومی بر دولت ها در این زمینه!) چنان عاجل و حیاتی است که نه تنها کلیّت سرمایة اجتماعی را به واکنش ویژه نسبت به آن برای بقای خود کشانده٬ بلکه مشخصأ اکثریت دولتهای جهان را به صرافت رسیدن به طرح های جمعی یا اقداماتِ هماهنگِ مستقل جهت مقابله یا حداقل جلوگیری از تعمیق بشدت مخربِ روز افزونش انداخته است *1.

Annual Greenhouse Emission diagram and Carbon dioxide in Earth’s Atmospher & Troposphere

——— زیرنویس مربوط به «اثر گلخانه ای Greenhouse Effect» و ملاحظاتی پیرامون آن: 

*1-  توجه: لینک زیر در صفحه دیگر باز می شود!
مطلب مربوط به این زیرنویس٬ در این لینک موجود است: لطفاً به این لینک برای «زیرنویس *1» کلیک کنید!

خلاصه ای از چگونگی این تهدید:

گازهای «دی اکسید کربن CO2» و «متان methane» به مقیاس وسیع و با حجمی بیسابقه که از یکی دو قرنِ پیش تا کنون٬ توسط منابع بشر ساختة سوختِ فسیلی٬ به جوّ زمین فرستاده شده اند (که تقریبأ معادل مقداریست که منابعِ مختلفِ طبیعی در طولِ میلیونها سال از عمر زمین میتوانند در موازنه افزوده خود٬ ساطع کنند). این حجمِ غول آسا و متراکم با چنان سرعت و نرخِ افزایشی که نمیتواند مانند سیکل طبیعی اش جذب و باطبع مهار گردد٬ اثرات و عواقب بشدت وخیم و ویرانگری را برای کل حیات در زمین بدنبال می آورد. در واقع تأثیر بسیار پُرقدرت و ویرانگر آن تنها به خاطر آلودگی شدیدش در هوا و نیز آبهای دریاها و اقیانوسها نیست. بلکه فراتر و مخرب تر از آن٬ ایجادِ شرایطی در کل جوّ زمین است که باعث میشود در نهایت متوسطِ دمای کل کرة زمین گرم و گرمتر از حالت طبیعی تاکنونی اش بشود. چرا که تجمع هرچه بیشتر این گاز باعث میشود بخشی از نور خورشید را که در برخورد با سطح زمین و آبها٬ منعکس گشته٬ دوباره بخود زمین بازگرداند. درحالیکه در فقدان وجود آنها٬ بطور طبیعی عمدة آن فوتون های نوریانرژی میتوانستند به خارج جو زمین رفته و به این ترتیب موازنة گرمایی را در سطح زمین حفظ کنند. این وضعیت باعث بهم خوردن سیستم و خصوصیاتِ آب و هوائی (مثل دما و اثراتِ فصلی نامتعادل و نامتعارف) و شرایطِ هرچه سخت-ترِ محیط-زیستی گردیده است. آنچنان که در کمتر از ۶۰ – ۷۰ سال اخیر٬ نسلِ صدها هزار از انواع جانوران را منقرض کرده است! و نیز هر سال ما شاهدِ بوجود آمدن طوفانهای مرگبارِ زمینی و دریایی٬ گردبادهای دیوانه٬ سیل های آبی و گِلیِ عظیم٬ بالا آمدن آبها که منجر به غرق شدن سواحل مسکونی بسیاری شده و بیش از پیش خواهد شد و مواردی نظیر اینها میباشیم. پیشرفت این پدیدة بسیار مخرب و ویرانگر٬ بتدریج بسمتِ خشکسالی های هر چه بیشتر می گراید.      

A brief overview of this compound image: In the foreground, a symbol of smoke and industrial dust (including CO2) by various industries. The image of burning forests is a symbol of the rise of seawater and ocean waters that plunge many beaches. There are also two photos at the top of the page on the two left and right that explain the scientific cause of global warming.
مختصری درباره این تصویر مرکب: در پیش زمینه٬ نمادی از ساطع کردن دود و غبار صنعتی (شامل دی اکسید کربن) توسط صنایع مختلف. تصویر از سوختن جنگلها٬ آب شدن یخ های قطب های شمال و جنوب٬ نمادهایی از بالا آمدن آب دریاها و اقیانوس ها که سواحل بسیاری را به زیر آب خواهد کشاند. همچنین دو عکس در بالای صفحه در دو سمت چپ و راست که علت علمی گرمایش زمین را توضیح میدهند. ه

**********

 – A* 
مسئولیت و انجام تمام کارهای مربوطه در این سایت (از جمله تصاویر ترکیبی٬ کارهای فنی و ویرایش) بعهدة نویسنده می باشند

…ادامه در صفحة بعد

Some Politics & Social Sciences Books in Amazon