نمای تصویری برای پشت و روی جلد ۱ کتاب

این قطعه تصویری ارائه ایست برای صفحه اول از «جلد ۱» کتاب *. همانطور که در سراسر کتاب مشاهده می کنید٬ عکس های ترکیبی بسیاری را ساخته ام. این تصاویر مرکب٬ به نوعی  منعکس کننده و تا حدی مابه ازاء مفاهیم مربوط به مطالب می باشند. موضوعاتی که خود هم اجزاء و شاخ و برگ های گوناگون و هم پیچیدگی های خاص خود را دارند. تصاویر ساخته شده به این ترتیب قرار است کمک کنند که مطالب بهتر درک شوند. البته من متوجه هستم که این چنین فرم ترکیبی می تواند خارج از سلیقه و انتظار عمومی باشد که سادگی را بیشتر می پسندند. با اینحال چنین کرده ام. شاید یک دلیلش اینستکه من شخصاً تمایل به فشردگی در بیان و ارائه موضوعات سنگین دارم. اما قطعاً دلیل قانع کننده دیگری برای خودم دارم تا به شما نیز خاطرنشان کنم. و آن اینکه در واقع ارائه تصویری در بسیاری موارد حکم اسناد و مدارک را دارند. اسناد و مدارکی که بصورت عکس و تصویر یا ویدئو کلیپ های گوناگون موجودند. فراهم کردن و ارائه همه آنها یا گلچینی از آنها بصورت جداگانه٬ به لحاظ عملی میتواند از جنبه های فنی و گاه مفهومی خود مشکل آفرین باشند. همچنین ارائه آنها در یک تصویر این شانس را به من میدهند که تلاش کنم مفاهیم مورد نظر را نیز در قالب یک عکس ترکیبی واحد به نمایش بگذارم. به این ترتیب فکر کنم میتوانم بگویم٬ این روش تصویر سازی مرکب یا «کلاژ»٬ تا حدی پیش رفته است که از طرف من٬ بصورت نوعی از سبک خاص نگارشی – تصویری (و نه فقط تصویری) می تواند ظاهر شود. یعنی در مقایسه با سبک ها یا شبه سبک هایی که البته به لحاظ فنی در خلق صرفاً تصویری اش٬ حداقل عمری به قدمت پیدایش دنیای دیجیتال تصویری دارند. اما من (بدون اینکه پیش از شروع به اینکار٬ تجربه و یا حتی حضور ذهنی به آن داشته باشم)٬ آنرا در فرم مخصوصی به خدمت محتوای نوشته های خود گرفته ام. ه
جمشید روشن فام
May 20 2019

ه*ه) توضیحی بر این نمای تصویری: پیش زمینه ای از دنیای پاره شده به واسطه اثر «گرمایش جهانی» که به مثابه تمثیلی از احتمال مرگ حیات در زمین (در نیمه سمت چپ) در مقابل حالتی که تا کنون حیات کم و بیش سبزی را داشته ایم (در نیمه سمت راست). در حواشی یا کناره ها٬ نماد هایی از پروسه پیدایش حیات تا امتداد آن به جوامع انسانی٬ جنگها٬ انقلابات با چهره های انسانی شان به همراه نمادهایی از شیوه تولید سرمایه داری که در سطح جهان غالب گردیده است. این روند در تصاویر کوچکی که بعنوان نمونه و با حالت سمبلیک انتخاب شده اند٬ از قسمت پائین در سمت چپ تصویر شروع و بصورتی چرخشی به بالا و سپس به سمت راست و از بالا به پائین در سمت راست مصور گردیده اند.. همچنین در میانه٬ از پائین به بالا٬ سمبل هایی از حوادث هولناک و نیز سرنوشت احتمالی از خطر فروپاشی تمدن بشر که به سمت انقراض حیات در کره زمین میتواند کشیده شود. عکس های کوچک٬ در واقع از میان عکس های ساخته شده در جای جای مطالب و نیز بنر اصلی بالای صفحات در سایت کتاب انتخاب شده اند. ه

همچنین نمای تصویری برای پشت جلد تهیه گردیده است. این تصویر بر روی زمینه ای که حاکی از حالت دنیایی متصل شده به هم از طریق اینترنت و حیطه پرشتاب از ظهور لوازم و وسایل ارتباطی مبتنی بر مهار تکنولوژی
های دیجیتالی می باشد. که البته بر روی آن سمبل هایی از اثر بشدت مخرب گرمایش جهانی قرار دارند.ه

این تصاویر در جون ۲۰۱۹ برای چاپ کاغذی تهیه شده اند.ه

در قرن حاضر (۲۱)٬ حیات در کره زمین طی میلیاردها سال از پیدایش طبیعی خود٬ وارد بزرگترین چالش جهت حفظ موجودیتش گردیده است: پدیده انسان ساختهْ «گرمایش جهانی» با تاثیر بشدت مخرب و فزاینده اش از یک طرف٬ و راه مقابله جهانی تحت رهبری و هدایت کشورهای سرمایه داری٬ از طرف دیگر!ه
شیوه تولید سرمایه داری اما٬ خود بیش از پیش در معرض تهدید دوره ای از طرف بزرگترین نیروی درونی بازدارنده خودش قرار دارد. وضعیتی که شکاف های طبقاتی و تنشهای سیاسی و اجتماعی را هرچه عمیق تر با خود حمل می کند. این شکاف ها٬ منجر به بروز بحرانهای فراگیر با اثری برق آسا در سطح جهانی و تبعات مربوطه اش٬ خواهند گشت.ه