“زیرنویسهای ۳ و ۴: انواع تصاعد و “دنیای مجازی

—————————– زیرنویس مربوط به مفهوم و انواعِ «تصاعد»:  

 *3- وقتی میگوئیم چیزی تصاعدی افزایش یا پیشرفت میکند٬ یعنی با ضریبی نسبت به مرحلة فعلی خود افزایش یافته و به همین صورت در ادامه افزایشِ  پله ای یا تصاعدی می یابد. تا آنجا که من میدانم٬ در ریاضی دو جور تصاعد داریم:  یکی «حسابی» و دیگری «هندسی». در «تصاعد حسابی»٬ هر موضوع یا عدد با «جمع» آن توسطِ  عددِ ثابت دیگری٬ اضافه میشود. مثل این سلسله: { الف ٬ [الف + ۳] ٬ [(الف+۳) +۳] ٬ …. }. در اینجا به عدد یا موضوعِ «الف»٬ در هر مرحله یک عددِ ثابت (مثلِ عددِ۳)٬ اضافه میشود. یعنی اگر «الف» باشد عددِ ٬۵ خواهیم داشت: ۵ ٬ ۸ ٬ ۱۱ ٬ ۱۴ … و الی آخر. 

در حالیکه «تصاعد هندسی» یا تصاعدِ توان دار٬ با «ضرب» در عددی ثابت اضافه میشود. مثل این سلسله: { الف ٬ [الف × ۳] ٬ [(الف×۳) ×۳] ٬ …. }. به همین ترتیب اگر الف را ۵ فرض کنیم٬ سلسلة پیشرفت را به اینصورت خواهیم داشت:  ۵ ٬ ۱۵ ٬ ۴۵ ٬ ۱۳۵ و الی آخر. 
همانطور که ملاحظه می شود٬ سلسلة «تصاعد هندسی» یا «تصاعدِ توان دار»٬ با سرعت بسیار بیشتر و بیشتری نسبت به «تصاعد عددی» یا «تصاعد حسابی» رشد میکند. در واقع بصورتِ  شتاب دار یا جهش وار گسترش می یابد. بهرحال در مورد فوق منظورم «تصاعد توان دار» بوده است

همچنین لازم به ذکر است که در دنیای واقعی این مواردِ «تصاعدی»٬ بطور دقیقش و یا درهمة حالاتِ خود٬ لزوماً در یکی از این فرمولبندی های مذکور و با ضریب های عددیِ ثابت٬ صورت نمیگیرند. بلکه همیشه تنوعات٬ شدت و ضعف ها و یا بالا – پائین شدن ها٬ بواسطة عوامل دخیلِ گوناگون٬ امری معمول است. منتها الگو و مدل های فوق به ما روند عمومی یا گرایشِ درونی اش را میتواند برساند.

—————————— پایان زیرنویس *3 

———————– زیرنویس مربوط به دنیای مجازی: 

*4-  لازم است روشن کنم که منظورم از «مادیت یافتن دنیای مجازی» در بخصوص این سطح از استعداد شتابنده فن آوری ها در عصر «ارتباطات»٬ چیست. بطور کلی منظور این است که بسیاری از ایده ها و تصوراتی که فی الواقع مابه ازاء مادی مشخص یا صورتهای طبیعی «پیشا – انسانی» خود را ندارند٬ مثل کلیت موضوعی٬ صحنه آرایی و کم و بیش بخشی از مضامین و محتوای داستانهای تخیلی با شخصیت های خاص خود و موارد اینچنینی٬ همه بصورت کتاب یا فیلم های تصویری-صوتی و یا حتی صرفاً بصوت «گویش» (توسط راوی یا قصه گو)٬ می توانند مادیت ملموس بیابند. مثلاً داستانهای تخیلی «والت دیسنی» به همراه همة قهرمانان و شخصیت هایش٬ در کتابها٬ فیلم ها و حتی «سرزمین دیسنی DisneyLand»٬ مادیت ملموس یافته اند. در نتیجه خود بخشی از وجود اجتماعی و باطبع وجود مادی این جهانی نیز شده اند . در این موارد (یعنی محسوس شدن تخیلات بشر)٬ در عین اینکه برخی مضامین٬ معانی و بخش ها یا اجزایی از آنها جداگانه و / یا جدا جدا از یکدیگر٬ از وجود یا موجودیت های عینی مشخصی برگرفته شده اند (چه خالصاً در فرم طبیعی اش و چه پیشتر ساخته و پرداخته شده)٬ اما در مفهوم و معنای عمومی و یا اشکال و فرم های بسیار متنوع و بدیع اش٬ کاملاً توسط اذهان خالقین انسانی شان خلق گردیده اند.

—————————— پایان زیرنویس *4

اگر مایلید از همینجا به مبحث اصلی برگردید٬ لطفاً به این لینک کلیک کنید: «مقدمه ای بر درک و اهمیت تجرید سازی»!