ارزش استفادة” کالای “نیروی کار” کدام است؟” -ii

همانطور که هرکس با خریدِ هر کالائی٬ ارزش مصرفی آنرا مورد استفاده قرار میدهد (مثلاً اگر یک جفت کفش خریده شود٬ با پوشیدنش در واقع ارزش استفاده ای آنرا تحقق میدهد)٬ به همان نحو هم باید بعد از خرید نیروی کار بعنوانِ یک کالا «ارزش استفاده» اش٬ یعنی قابلیت انجامِ کارِ آن فرد را در پروسة تولید به مصرف رسانده یا تحقق دهد. یعنی اینجا کسی که نیروی کار را با پرداختِ «مُزدش» می خرد٬ از او کاری را به مدت معینی در روز٬ طلب میکند. حال اگر ما فرض کنیم که آن شخصِ خریدار کسی است که قبلاً محل کاری با مجموعة لازمی از ابزار٬ وسائل و موادِ خام برای تولیدِ کفش٬ تهیه کرده است. بنابراین کارگر یا کارگرانِ مفروضِ ما٬ در مقابلِ آن «مزد»ی که مطابق عُرف و بطور معمول٬ قرار است به ایشان پرداخت شود٬ باید مثلاً در هر روزِ کاری  ۱۰ ساعت کار کنند. این فعالیتِ تولیدی انگار برای ما آشناست …!؟ بله؛ این همان پروسه ایست که قبلاً گفتیم دو وجه یا دو مؤلفه دارد: «کارِ مشخص» برای تولیدِ جنس معینی (همچون موردِ مثال قبلی ما یعنی کفش) و «کارِ مجرد» برای شکل دهی «ارزشِ جدیدِ» تولیدیِ همان جنس!
به عبارتِ دیگر٬ «ارزش مصرف» «نیروی کار» بصورت کالائی اش٬ خالق کاریست که خود موجد بوجود آمدنِ کالاهای تولیدی دیگری می گردد. این کالاهای تولید شده٬ به همان نحو دارای ارزش استفاده ای (مثلاً کفش چرمی) و «ارزش» آنها میباشنداین «ارزشِ» کالاهای تولید شده (یعنی کلِ ارزش حاصل از مجموع ارزش تمام کفش های تولید شده)٬ دارای دو جزء یا دو بخش کمّی قابل تفکیک از یکدیگر می باشند. از یک طرف٬ مجموعِ ارزش هائی که قبل از شروع تولید در موادِ خام (مثلِ ورقه های چرم٬ میخ ها٬ نخ ها٬ بندهای کفش٬ چسب و غیره)٬ هزینه های گرمائی٬ سرمائی و امثالهم٬ ابزارها (چون انواع چاقو یا تیزی ها٬ قیچی٬ و احیاناً دم و دستگاهای دیگر)  اجاره ها یا متناسباً سهم قیمتی کارگاه و بناهای مرتبطه٬ همه البته به میزانی که در دورة مورد نظرِ کاری٬ کاملاً (چون مواد خام) یا بخشاً بصورتِ اصطحلاکِ ابزار و وسائل تولید٬ وارد کفش ها میشوند. کل این مجموعه «ارزشی» وارد شده در کل کالاها هر دوره معین٬ را «ارزش قدیم» موجودیت یافته در کالا های «جدیداً» تولید شده٬ مینامیم.
از سویِ دیگر همچنین٬ کلِ کار صرف شده٬ یعنی «کار عام تجریدی»٬ در مدت کاری معین خود٬ با تراکم یافتن یا «انعقاد ش» در کفشها٬ عبارت می شود از: «ارزشِ جدیدِ» خلق شده توسطِ تمام تولید کنندگان دخیل در آن.

در اینجا ما در آستانه آشکارسازی علمی رازِ تولید سرمایه داری مدرن٬ می باشیم. این را بیشتر موردِ توجه قرار میدهیم:

ادامه در صفحة بعد…