سرمایه و تهدید حیات بشر در قرن حاضر – قسمت دوّم

 نویسنده: جمشید روشن فام

فهرست مطالب – قسمت دوم: ه ه ه

در معرفی مبحث «کالا» و جدل های مهم شکل گرفته
کالا: رابطه اجتماعی تولید و مبادله
الف – “ارزش استفاده” و “ارزش”: دو عامل لاینفک وجودی از کالا
زیرنویس ۱: واقعیت ارزش با تاریخ هزاران ساله اش
ب – سرشت دوگانه کار مادیت یافته در کالاها
زیرنویس ۱: پیدایش تجریدی اعداد و بنیادِ تساوی
زیرنویس ۲: پیرامون سرتیتر فوق در کتاب کاپیتال
مقدمه ای بر درک و اهمیت “تجرید سازی“ ه
زیرنویس ۱: تعاریف نقطه٬ خط و اشکال هندسی
زیرنویس ۲: «وجودِ مادی» محسوس و نامحسوس
زیرنویسهای ۳ و ۴: انواع تصاعد و “دنیای مجازی“ ه
پ – “کار عام” انتزاعی به مثابة جوهرِ ارزش
زیرنویس ۱: «کار عام تجریدی» و شرط «شناخت» آن
زیرنویس ۲ و ۳: “جوهر ارزش” و “انعقاد کار مجرد“ ه
زیرنویس ۴: آیا “کار در روند مبادله مجرد می شود”؟
چگونگی تجرید کار و نقد یک بینش اسکولاستیکی
ت – دو قطب ابرازِ وجودِ ارزش: فرم نسبی ارزش و فرم معادل
زیرنویس ۲: ترجمه مهمترین قطعه از سرتیتر فوق
زیرنویس ۳: تأملی در جایگاه «عبارت» واژگون کننده
پدیده “ارزش مبادله” و ضرورت پیدایش تاریخی پول
زیرنویسهای ۱ و ۲: تفاوت “ارزش” با “ارزش مبادله“ ه
مختصری پیرامون “تضاد دیالکتیکی“ ه
آیا “تضاد درونی کالا ریشة همه تضاد های سرمایه داری” است؟
ث – فتیشیسم کالایی و راز آن
زیرنویس ۱: بنیاد ارزش پنهان درهیروگلیف اجتماعی
زیرنویس ۲: قدرت هیروگلیف در ابقاء “راز آلودگی” ریشه ارزش
ج – پروسة مبادله کالایی٬ پیدایش پول و معنای قیمت
چ – نقش پول در سیستمِ گردش کالائی
ح – سکه های طلا بعنوانِ سَمبُلِ ارزش و پولِ کاغذی
ضمیمه – در معرفی و نقد نوشته تحلیلی «کمال خسروی»٬ تحت عنوان «ارزش: جوهر٬ شکل و مقدار» ه

.این بخش با سر تیتر بعدی یعنی «در معرفی مبحث “کالا” و اهمیت آن» شروع میشود

…بنابراین لطفاً٬ با کلیک روی این متن به آغازِ «بخش دوّم» بروید