سرمایه و تهدید حیات بشر در قرن حاضر – قسمت سوّم

 نویسنده: جمشید روشن فام

فهرست مطالب – قسمت سوم: ه ه ه

شیوة تولید سرمایه داری و ماهیت آن
سرمایه چیست و چگونه پدیدار گردید؟
شرطِ تاریخی در تبدیل پول به سرمایة مدرن
الف – پروسة اجتماعی کار
ب – تبدیلِ نیروی کار به کالا
 ارزش” نیروی کار چیست؟” ه – i
 ارزش استفادة” کالای “نیروی کار” کدام است؟” ه – ii
پ – سرمایه مدرن به مثابه پروسه کسب “ارزش اضافی” در پروسه تولید
به یاد هگل و ملاحظاتی بر تثلیث حلزونی
زیرنویسها: “عدم قطعیت هایزنبرگ”٬ “ایده” هگلی و … ه
نرخِ ارزش اضافه به مثابة شاخصِ ماهوی سرمایه
مفهوم ارزش اضافة مطلق و نسبی
شیوة تولیدِ سرمایه داری و عروجِ جامعة طبقاتی بورژوا
نگاهی به ریشه های تاریخی در انکشافِ جوامعِ مدرنِ سرمایه داری
ضمیمه ۱ – واقعیت چیست؟ نگاهی به فیزیک کوانتومی و نقد چند نظریه پرداز کوانتومی
ضمیمه ۲- ملاحظاتی بر سیلاب های سراسری در اوایل سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) در ایران

.این بخش با سر تیتر بعدی یعنی «شیوة تولیدِ سرمایه داری» شروع میشود

…بنابراین لطفاً٬ با کلیک روی این متن به آغازِ «بخش سوّم» بروید