ب- “پری دریایی” واقعی و اهمیت کشف اخیر علمی آن

الفاعتبار تاریخی

پری های دریایی یا «مرمید ها Mermaids» در آثار تاریخی و افسانه های تقریبأ تمام ملل باستانی و بسیار قدیمی وجود داشته اند. از آنجا که این آثار از زمانها یی شکل گرفت که حتی آن ملل ارتباط چندانی با یکدیگر نداشتند٬ خود حاکی از وجود واقعیتی مجزا از صرفأ خیال پردازیهای انسانهای قدیمی مییاشد
غیر از مجسمه های مختلف از مرمید ها در روزگارهای قدیم٬ مورد بسیار قابل توجه اش٬ کشف نه چندان جدیدی از نقاشیِ حک شده روی دیوارِ غاری در مصر٬ میباشد. این نقاشی که جزو قدیمی ترین اسناد در نوع خود می باشد٬ نشان میدهد انسان ها با تیرکمان و نیزه در ساحل٬ و ماهی ها٬ دُلفین ها٬ نهنگ ها باضافة مرمید ها با نیزه و تورهای حلقه ای در داخل آب هستند. قدمت این نقاشی به بیش از ۳۰۰۰۰ (سی هزار) سال میرسد. یعنی زمانی که آب دریای مدیترانه تا آن نقطه از غار بالا بود. توجه داشته باشید که آن مقطع زمانی٬ هنوز عصرِ پیش از دوره ای بود که انسانها صاحبِ «خط یا زبانِ» چندان پیشرفته ای باشند. معنایش اینستکه در واقع هنوز تخیل پردازی و داستان یا افسانه سازی نمی توانست وجود داشته باشد. به عبارت دیگر٬ «هنرمندان» آن موقع آنجه را که میدیدند ترسیم میکردند یا می ساختند!

Left, hunting real mermaids: Paintings on the cave wall in Egypt belonged to about thirty thousend (30,000) years ago! To the right, a collection of artworks belonging to various nations in the ancient and ancient times, reaching less than seven thousand (7,000) years ago. In all of these artistic's works, unlike sea fairy hunts, the transplantation of parts of the human body with animals, clearly illustrates the flourishing of the fantasies of people in that era!
سمت چپ٬ شکار مرمید های واقعی: نقاشی روی دیوار غاری در مصر متعلق به حدود سی هزار (۳۰ٍ۰۰۰) سال پیش! سمت راست٬ مجموعا ای از آثار هنری متعلق به ملل گوناگون در دوران باستان و قدیم که عمرشان به کمتر از هفت هزار (۷۰۰۰) سال می رسد. در همه این آثار٬ برخلاف شکار پریهای دریایی (مرمید ها)٬ پیوند بخش های بدن انسان با حیوانات٬ به وضوح نشان از شکوفایی تخیل پردازیهای انسانهای آندوران می دهند! ه


همچنین٬ ابزارهای نیزه ای آنها تا کنون بدست بشر رسیده است که به تنهایی اعتبار بسیاری به وجود آنها میدهد. در کنار دیگر شواهد و مدارک٬ عکسی است نسبتأ قدیمی٬ شامل تعدادی ماهیگیر با ماهی شکار شدة عظیمی مملو از نیزه هایی بر آن. منتهی آن نیزه ها متعلق به شکارچی های بدشانسِ دیگری بودند که در میانة اقیانوس زندگی میکردند.
به علاوه سند بسیار مهمی در این رابطه٬ از آناتومی سر٬ دستها و بدن آنان توسط یک طراحِ ایتالیایی در قرنِ ۱۶ وجود دارد. تصاویر و یادداشت های این موضوع تشریحی (Anatomical Subject)٬ کاملاً با مواردِ واقعی جدید تر٬ از جمله کشفیات علمی اخیر آنان سازگار می باشند.  و حتی کریستف کلمب «Christopher Columb» ادعا کرد که سه تا از آنها را دیده!
بهر حال٬ داستانها و شواهد بسیار جالب دیگری از ماهیگیران و دیگر انسانها٬ حاکی از وجود این  «ورپریده» های گم گشته در آبهای دور٬ از قدیم و حتی همین اواخر٬ وجود دارند

Some Historical Evidences about Mermaids.
نیزه های بدست آمده توسط ماهیگران در اقصی نقاط جهان به همراه نقاشی جنگ میان انسانها و مرمید ها که متعلق به ۳۰ هزار سال پیش است. ه

بکشف علمی اخیر و توطئة دول غربی در مقابله با آن 

بینِ سالهای ۱۹۹۶ تا سالِ ٬۲۰۰۵ تیمی از دانشمندان و زیست شناسانِ شعبة اصلی ارگانِ بین المللی « NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration» در آمریکا٬ به سرپرستیِ «برایان مک کورمک» (Brian McCormick) و دستیاری «پُل رابرتسون» (Paul Robertson)٬ که وظیفة حفاظت از آبهای اقیانوس ها را داشتند٬ چندین بار در دستگاه های زیرآبی خود صداهای بسیار پیچیده و جالبی را درکنار صداهای دیگر پستاندارانِ شناخته شدة دریایی ضبط میکنند که حاکی از وجود یک نوع آبزیِ جدیدی با قابلیت های صوتی پیشرفته تری بود. اسم آنرا میگذارند «بلوپ سیگنیچر bloop signature» (یعنی اثر وجود یک موجودِ ناشناخته بنامِ «بلوپ»). در همین پروسه که برای کشفِ علت حقیقی مرگ دسته جمعی بسیار از ماهی ها و پستاندارانِ آبزی چون نهنگ ها و دلفین ها بود٬ متوجه شدند که آزمایش های سری سلاح های زیر اقیانوسی٬ بنامِ «سونار تست Sonar Test»٬ توسطِ نیروی نظامی آمریکا و ناتو٬ باعث کشته شدن آنها در سالهای مختلف در دورة فوق٬ شده است. بعلاوه از قرار چند تا از اجساد نیمه جان «مرمید ها» توسط نیروهای مخصوص دریایی جمع آوری شد.
در یک مورد توسط دو پسرِ آمریکایی اتفاقی پیدا و با تلفن دستی فیلم کوتاهی هم گرفته شد. البته مقامات دولتی و نظامی اولأ آن جسد را هم ضبط کردند و سپس با ترتیبات اکید و تهدید غیر مستقیم ٬ بشدت جلوی پخش اخبار آنرا از هر جهت گرفته و هنوز هم میگیرند.
در سال ٬۲۰۰۴ در این رابطه همکار این تیمِ آمریکایی از آفریقای جنوبی٬ آنها را برای بررسی جسد تکه شدة موجودِ غریبی در دل یک کوسة عظیم که با همان انفجار های آزمایشی کشته شده بود٬ فرا میخواند. این تیم بکمک چند متخصص دیگر آنرا در لابراتوارِ دانشگاه ساحلی آفریقای جنوبی٬ بازسازی کردند. نتیجه اینکه آن موجود در واقع یک «مرمید» بوده است! اما٬ هنگامی که این تیم قطعات بازسازی شدة آنرا بسته بندی کرده تا به پایگاه مرکزی شان در شهر سیاتل آمریکا ببرند٬ توسط مقامات  امنیتی ویژه ای که از قرار دستور از بالاترین مقاماتِ آفریقای جنوبی و امریکایی بود٬ توقیف گشت. و بعد از اعتراضات و پیگیری های این تیم٬ نامه ای برای آنها فرستادن مبنی بر اینکه اولأ شلوغش نکنید. درثانی٬ این موجود آنچیزی که شما فکر میکنید نیست و فقط یک طوری به «DNA» انسان آلوده شده است! در نهایت آن تیم مجبور به استعفای جمعی میشوند.

همینجا نکتة مهمی است که باید گفته شود. و آن اینست که آنچه که تمام حاکمینِ کشورهای عضو ناتو خود را موظف به پنهان نگه داشتن کشف این موجود و بی اعتبار کردن حقایق در رابطه با موجودیت آن کرده و میکنند٬ نه به دلیلی که مثلاً واتیکان در دورة گالیله دانشمندان نواندیش را به خاطر در خطر افتادن پایه های نظری سیستم کلیسا و اینکه باعث سست شدن پایه های سیستماتیکِ تحمیق و کنترل اذهان عمومی بود٬ میسوزاند٬ بلکه این کشف در زمانی صورت گرفت که آن آزمایشات عظیم که بشدت مخرب برای محیط زیست اقیانوسی میباشد٬ در جریان بود. این کشف٬ آنهم توسط یک تیم رسمی بین المللی٬ میتوانست با قدرتِ بسیار حاصل از هیجان و توجه عمومی در سطح جهان٬ این عملیات سریِ نظامی آمریکا و ناتو را بیش از هر افشاگری دیگر٬ بر ملا کرده و زیر ذره بین و سؤالِ افکارِ عمومی ببرد. منظور اینکه٬ در این مورد برخلاف دوران «انکیزاسیون» (یعنی دورة معروف به «تفتیش-عقاید»)٬ انگیزة ایدئولوژیک ندارد. 

Sonar weapon killed marine mammals. also, parts of the mermaid's body found inside a giant shark. Plus a boy with wounded mermaid...
عکس ترکیبی شامل عکس هایی از کشته و نیمه جان شدن نهنگ ها در میانه اقیانوسی. یک پسربچه در مواجهه با یک مرمید نیمه جان مذکر که به همراه نهنگ ها به سواحل شرقی آمریکا کشیده شده بود. همچنین اجزاء باقیمانده از جسد یک مرمید در دل یک کوسه عظیم که بدست تیم «نووا » رسیده بود. این کشتار نتیجه آزمایشات سری زیر آبی توسط نیروی دریایی آمریکا-ناتو برای ساختن «اسلحه های صوتی زیرآبی » بوده است. ه

پ  مشخصات واقعی «پریهای دریایی»

پریهای دریایی (Mermaids)٬ برخلافِ آنچه که در افسانه های ما٬ یک جنسیتی٬ بعنوان دخترانی زیبا روی با موهایی افشان و بلند که مانند ماهی ها با دُمِ عمودی٬ شنا و مثلِ انسانها صحبت میکنند٬ در واقع مانند بسیاری از موجوداتِ زمین-زیست و آب-زیست٬ دو جنسیتی و برخلافِ‌ ماهی ها٬ جزو پستاندارانِ بچه زا٬ با دُم-هائی افقی هستند. آنها نه مانندِ آنچه که در فیلمِ «دزدانِ دریایی کارائیب» بعنوانِ پری های خوش-زبانی که با دلربائی انسانها را شکار میکردند٬ نشان داده شده اند٬ بلکه شواهد برعکس آن٬ حاکی از اینستکه چون قدیم ها توسط انسانها فعالانه شکار میشدند٬ خود را اکیدأ از ما دور و پنهان نگه میدارند.
این واقعیت دور نگه داشتن خود از ما انسانها٬ نشانه ای از قابلیت هوشمندی بالاتر آنها نسبت به دیگر جانداران (از جمله دُلفین ها) میباشد. در واقع حالتی است که نشان میدهد آنها میتوانند با هم در ارتباط تنگاتنگ بوده و تجربیات خود را به نسل های بعد منتقل کنند!
همانطور که پیشتر اشاره کردم٬ اصوات ارتباطی آنهادر زیر آب یا «سونار Sonars» که توسط دستگاه های تیم وقت «نووا NOAA» ضبط گردیده اند٬ حاکی از یک موقعیت «زبان محاوره ای Language» بسیار پیشرفته آنها نسبت به دیگر موجودات آبزی دارند.
برخی از خصوصیات دیگر و قابلیت های رفتاری آنان (حداقل در نوعی که تاکنون شناخته شده اند)٬ بدین قرار میباشند
:

۱ دگردیسی پاها به دُم کشیده٬ قدرتمند و دولپه ای
چشمگیر تر از همه قسمت پایین تنة آنها ست که بصورتِ اندامی کشیده منتهی به دُم-ی دولپه٬ شبیه دیگرِ پستاندارانِ آبزی چون نهنگ (Whale)٬ دُلفین (Dolphin)٬ خوک آبی (Seal) و یا گاو آبی (Manatee)٬ دارند. یعنی برخلافِ ماهی ها که دُم عمودی دارند٬ انتهای دُم مرمیدها افقی است و با بالا-پائین کردن به جلو شنا میکنند. در واقع کاملأ معقول است که فکر کنیم این شکل دُم٬ نتیجة دگردیسی و تحول از دو پای آدمیزادی بوده است (منظور انسان-میمون ها یا ایپس های اولیه است و نه انسان فعلی). یعنی دو لِنگ با هم جوش خورده و قسمت انتهایی پا بصورتِ دُمبالچة دو لُپه ای درآمده است. بخصوص که درونِ آن بالچه های انتهائی دُم شان تیغه های بلندِ استخوانی وجود دارند. در انسانها هم البته بندرت٬ بواسطة اختلالاتِ ژنِتیکی چنین حالتی رخ داده و میدهد. اسمش هم اتفاقأ «مرمید-ز سیندرُم Mermaids Syndrome» (علائم مشخصه مرضِ پری دریایی!!) میباشد.
در این رابطه٬ گرچه به لحاظِ بیولوژیک ممکن است مانندِ بسیاری از پستاندارانِ آبزی دیگر٬ امتدادِ دُمبالچه که زمانی دمِ «میمونی» ما بوده است٬ در آب فعال شده و بصورت دُمِ «مرمیدی» تحول یافته و درعوض پاها  بصورتِ بالچه های درون آبی دربیایند.

This is the evolve of a terrestrial animal to the Vales, while they moved to live in water, during million years.
در این مورد٬ دُم موجود اولیه زمین زیست٬ تبدیل به دُم کشیده نهنگ گردیده. پاها و دستهایش نیز دگردیسی پیدا کرده و بصورت بالچه های هرچه کوچکتر (در مقایسه با بدن بسیار رشد پیدا کرده در آب)٬ درآمده اند.ه


اما از قرارِ معلوم٬  در موردِ مرمید هائی که تا کنون در تجربیاتِ قدیم و جدید ما ظاهر شده اند٬ چنین اتفاقی نیافتاده است. بلکه همان جوش خوردنِ پاها واقعی میباشد. اتفاقاً این ملاحظه در حین بازسازی بدن تکه شده یکی از آن ها که در فوق توضیح داده شد٬ نیز تائید گردید. 

The real mermaid picture on the animation background.
عکس رنگی انیمیشن است و عکس «سیاه سفید»٬ جسد واقعی و مومیائی شده برای نمایش یک سیرک بزرگ در نیویورک در نیمه دوم قرن ۱۹ می باشد. آشکار است که پاهای «انسانی» تبدیل به دم گردیده اند. ه

۲  تنفس با قابلیت ذخیرة هوا در اندام ویژه ای در شُش ها
برخلافِ ماهی ها که آبشش دارند و همیشه میتوانند اکسیژن را بکمک آن از آب بگیرند٬ مرمید ها مانند بقیة شرکای خود٬ باید برای تنفس و ذخیرة آن در بخشِ ویژه ای از شُشهای خود٬ بعد از هر نیم تا یک ساعت٬ به سطح آب بیایند

special device in the lungs of marine mammales to increase air capacity.
درون شُش های مرمیدها مانند دیگر پستانداران دریایی٬ اندام های حفره دار پیشرفته تر (نسبت به شُش های انسان) شکل گرفته است که آنها را قادر میسازند تا ذخیره هوایی ببشتری داشته باشند.

۳  وجودِ پرده پهن و بلند٬ مابینِ انگشتان دست
دست های آنها مانند کل اندامشان٬ کشیده٬ ورزیده و خوش فُرم است. همچنین میان انگشتانِ پنجة دستهایشان یک پرده ایست مانند اُردک ها که قابلیتِ شنای آنها را بسیار بالا میبرد. در عین اینکه مانند ما میتوانند اشیاء را بدست بگیرند

Two real pictures made to show the webbed between fingers of mermaids' hands.
دو عکس واقعی از پنجه دست مرمید ها: آنکه شبه وار است٬ توسط یک بیولوژیست در زیر آب گرفته شده. و آنکه شکل معمولی تر است٬ از دوربین های محافظتی درون مخازن آبی در محلی از نیروی دریایی گرفته و به بیرون درز کرده است. ه

۴  دگردیسی حفره های سینوسی به اندام فرستنده امواج زیرآبی (Sonar Organ)
آنها همچنین برای ارتباط با یکدیگر و از قرار با پستانداران آبزی دیگر بخصوص دُلفین ها٬ از قابلیت فرستادن و دریافت اصوات زیرآبی (سونار) برخوردارند. البته آنها در بیرون آب میتوانند هنوز صداهایی مانند زمانهایی که در خشکی بودند٬ در بیاورند. اما معلوم نیست که تا چه حد میتوانند خارج آب با هم بصورت صوتی ارتباط برقرار کنند.
در این رابطه قسمت بالایی سرشان نسبت به ما تغییرات شگرفی صورت گرفته است. بدین صورت که بالای پیشانی چند سوراخ است که در واقع منتهی الیه یا انتهای یک تُونلِ کمانی شکلِ برجسته در بالای سرشان است که تا وسط قسمت بالاییِ سر امتداد دارد. و در یک دورِ کمانی به مجاری بینی متصل است. این تونل٬ مانند سینوس های پیشانی ما٬ درمیانِ جدارة استخوانی جمجمه شان میباشند

Real pictures of the skull's of Mermaids in 3 historical events. 1- in 16th century, 2- 19th century & 3- 2005
عکسهای واقعی از جمجمه مرمیدها در سه مورد تاریخی: ۱- در زمینه زرد خاکستری٬ ترسیم شده توسط یک محقق هنرمند طراح در قرن ۱۶ – ۲- عکس سرِ «مرمید» واقعی از مجسمه مومیایی شده برای سیرک نیویورک در نیمه دوم قرن ۱۹ – ۳- عکس واقعی از اسکن سرِ یک «مرمید» بازسازی شده توسط تیم «نووا » در سال ۲۰۰۵. ه

به این ترتیب است که با فرستادن امواج زیر آبی٬ میتوانند هم برای ارتباط با یکدیگر٬ هم تشخیص یا تخمین فاصله از حیوانات٬ اشیاء و مکانهای زیرآبی و نیز پیدا کردن شکارهای پنهان شده داخلِ ماسه های ته نشین شده زیر دریا ها و اقیانوس ها٬ به خوبی از آنها استفاده کنند. مکانیسم فرستادن و دریافت سیگنالها مانند دُلفین ها میباشد

نمونه ای از صدای واقعی مرمید ها که توسط دستگاه های زیر آبی تیم «نووا » در چند نوبت ضبط گردیده اند. ه
تصویرهایی از نمونه های امواج صوتی زیرآبی از موجودات دریایی٬ شامل سونوگرافی از صدای جمعی مرمید ها که توسط دستگاه های تیم «نووا » گرفته شده است. ه

نمونه ای از صدا های واقعی مرمید ها که توسط دستگاه های زیر آبی تیم «نووا » در چند نوبت ضبط گردیده اند. این قطعه کوتاه را با تلفن دستی صرفاً جهت آشنایی با صدای آنها٬ از روی فیلم بلند «مرمید: پیکر پیدا شده» گرفته ام. برای دسترسی٬ به روی این لینک کلیک کنید تا در صفحه دیگر ببینیدش ه

۵  پوست بدون مو و چربی زیرجلدی
پوستِ بدنِ آنها بدونِ مو٬ صاف و برخلافِ ماهی ها٬ فَلس ندارد. در عوض مانند بقیة پستانداران آبزی٬ یک لایه ای از چربی «زیر جلدی» است که با موقعیتِ آبزی بودنشان سازگار است. همچنین موی سرشان٬ به هر اندازه که باشد٬ بصورتی ژل مانند چسبیده به سر و پشتِ بدنشان است

۶  ایپس-آبزی ابزارساز
آدم های دریایی٬ ابزار ساز هستند. اما در حد کمابیش ابتدایی فقط نیزه و تور های حلقه ای (مانند تورهای پروانه گیری ما) ساخته و برای شکار ماهی ها استفاده میکنند

نیزه های مختلف که عموماً ماهیگیران از دل ماهی های شکار شده بدست آورده اند٫ جمع آوری شده. باضافه یک عکس انیمیشن و یک عکس واقعی برگرفته از ویدئوهای «دیده بانی » زیرآبی از ماهی نیزه خورده. ه
نیزه های مختلف که عموماً ماهیگیران از دل ماهی های شکار شده بدست آورده اند٫ جمع آوری شده. باضافه یک عکس انیمیشن و یک عکس واقعی برگرفته از ویدئوهای «دیده بانی » زیرآبی از ماهی نیزه خورده. ه

۷ فقدان تحول در قسمت قدُامی مغز (Frontal Lobes) و فاقد پیشانی برآمده
و بالاخره٬ مرمید ها پیشانی برآمده مانند انسانها ندارند. قسمت جلوئی سر آنها با انسان های ماقبل ۲۰۰ هزار سال پیش (ایپ ها و هوموها) سازگار است. یعنی آن تحول مغزی که قابلیت تجرید سازی و تفکر در سطح انسانها را به آنها بدهد٬ صورت نگرفته و بعید است که بگیرد. نوع زندگی٬ فراوانی خوراک و عدم موضوعیتِ مکانِ زیست برای آنها٬ نیروی محرکِ طبیعت جهتِ هدایت و ایجادِ ضرورت برای چنین تحولی را به آنها نمی دهد. در عوض٬ آنچه که بقای آنها در زندگی کامل زیر آب را لازم داشت تا کنون بدست آورده اند!

تمام اشکال جمجمه ها در ردیف پائین٬ پریهای دریایی واقعی هستند! تصاویر جمجمه های بالا شامل انسان با پیشانی بسیار برآمده نسبت به هومو «پارانتروپوس بویسی» (نوعی استرالوپیتکوس که از اجداد ابتدایی یا ایپس های قبل از ۱۰ میلیون سال پیش) می باشند. و نیز حتی نسبت به نزدیک ترین شاخه های ما (نئاندرتال و دنیسوان ها) پیشانی برآمده شده تر داریم که بخاطر رشد قسمت جلویی مغز ما از ۵۰ هزار سال پیش می باشد. به این ترتیب مشاهده می کنید که قسمت قدامی یا جلویی جمجمه مرمید ها با انسانهای پیش از ۲۰۰ هزار سال و باطبع استرالوپیتکوس ها سازگار می باشد. ه

ج   اهمیت وجودِ «مرمید»ها به مثابه ایپس-آبزی٬ برای درک از منشآ بیولوژیکی انسان 

فکر میکنم با توجه به آنچه که تاکنون در مورد برخی از مشخصات ناسازگارِ انسانها با زندگی در خشکی (به «تئوری یا فرضیة انسان-میمونِ آبزی» در همین سایت مراجعه شود)٬ و خصوصیاتِ وجودی مرمید ها بعنوانِ نوعی از انسان-میمون های اولیه کاملأ آبزی گفته شد٬ خودبخود و «بدونِ شرح» بطور قاطعی منشأ نیمه آبزی ما انسانها را اثبات میکند. کافیست یکبار دیگر واقعیاتِ گفته شده را مرور کنیم تا حتی بدون احتیاج به پیدا کردنِ «فسیل های استخوانی»٬ و جدل های گاه بی حاصلِ «باستان شناسان» (و مشخصاً شاخة «انسان شناسی anthropologist»)٬ معلوم شود که علمی ترین فرضیه چنین میتواند باشد: با تخمینِ محافظه کارانه از ۶ تا ۸ میلیون سال پیش٬ یک شاخه ای از «ایپس Apes» برای بقای خود به کنارة سواحلِ اقیانوسی رفتند. شواهد دیگر حاکی از این است که قسمت های شمال شرقی قارة آفریقا میبایست باشد. این تخمین هم با واقعیتِ بیولوژیک مرمید ها و هم با قدیمی ترین فسیلهای «ایپس» که با احتیاط کامل اگر بگوئیم٬ عمرشان به چه بسا بسیار بیش از ۱۰ میلیون سال می رسد٬ خوانایی دارد. از طرف دیگر با دوران یخبندان در حدود ۸ – ۹ میلیون سال پیش که منجر به پایین رفتن سطح آب اقیانوس ها تا ۲۰۰ فوت (نزدیک ۷۰ متر) نسبت به حال حاضر گردید٬ نیز خوانایی و به نوعی سازگاری دارد. چرا که عموماً تغییرات بزرگ در شرایط جوی طبیعی٬ نیروی پُر قدرتی است برای تحت تاثیر قرار دادن شرایط زیست جانوران و به دنبال آن٬ دگرگونی و تحولات چشمگیر بیولوژیکی در موجودات.
بهرحال آنها در آنجا و یا شرایطی مشابه برای صدها هزار و بلکه بیش از یک میلیون سال زندگی کردند. در غیر اینصورت چنین تغییراتی (یعنی موارد ناسازگار با خشکی که قبلأ ذکر گردید) نمیتوانست در ما٬ متفاوت از اجداد و بنیاد اولیة زمینزیست مان٬ بوجود آید. بعد از آندورة نسبتأ طولانی بود که یک دسته به سمت خشکی برگشته و سرزمین ها را پیمودند.  که نسل مستقیم انسانهای فعلی از آنهاست. و بخشی دیگر٬ برعکس به عمق بیشتر آبها رفته و خود را کاملأ به دستِ «خدای خلاقِ آبها» سپرده تا شدند: «مرمید»
(Mermaid) یا «پری دریایی»! *1

Real clip captured of a Mermaid by biologist in Iceland ocean. Plus, real & animationary embodiment of body, faces and body preserved-whole-body, prepared for NY Show and speared fish. New evidences in Discovery Channel.
تصاویر این عکس ترکیبی شامل: عکس شبح وار میانی از یک مرمید با پنجه باز دستش که توسط یک بیولوژیست در زیر آبهای اقیانوسی «سرزمین یخ Iceland» بصورت کلیپ-ویدئو گرفته شده است. عکسی از برنامه ای مربوط به کشفیات جدید از مرمید توسط «کانال کشفیات Discovery Channel». به همراه عکسی از بدن مومیایی شده یک مرمید واقعی برای سیرک نیویورک و اسکن رنگی از جمجمه بازسازی شده مرمیدی که در دل یک کوسه عظیم بوده است. همچنین عکس ماهیگرانی که نیزه های مرمید را در بدن یک ماهی غول پیکر داشته اند و تصاویری از فیلم ساخته شده و…ه

————         (  منابع  References – *1 ———-

در اینترنت بسیاری از مطالب٬ عکسها و ویدئو های مربوط به «مرمید» ها٬ در واقع داستان سرائی و بیشتر انواعِ جعلیات میباشند که ربطی به مطالب طرح شده در اینجا ندارند.
بنابراین مهمترین منابع مربوط به پریدریایی یا «Mermaids» که در «YouTube» هم نسبتاً وسیع٬ موجودند در دو سری بصورتی که در زیر مشخصاتش آمده٬ مورد پیشنهادِمن میباشند. در هر مورد من لینک هم داده ام. اما خودتان هم میتوانید با جستجو از «YouTube» مستقیماً دریافت دارید. در این حالت فقط سعی کنید مانندِ لینکِ زیر تمام قسمت
(full episode) را نگاه کنید:

توجه:‌ تمامِ «لینک های زیر در صفحة دیگر باز میشوند.

الف) «Mermaids the body found-Animal Planet – full video» که در سال ۲۰۱۲ ساخته و توسط «Animal Planet» پخش گردید (با «کلیک» روی این «لینک» به کلِ ویدو دست خواهید یافت).

Mermaid The Body Found: a Featured by Animal Planet Channel on Sep. 2012. With Dr. Paul and other Biologist and animations.
Mermaid The Body Found: a Featured by Animal Planet Channel on Sep. 2012. With Dr. Paul and other Biologist and animations.

ب) «Mermaids: New Evidences» که توسط «Discovery Channel» در سال ۲۰۱۳ و در شش قسمت تهیه و پخش گردید. در زیر تمامِشش قسمت را به ترتیب مشخص و «لینک» داده ام:

کُلِ ۶ قسمت:       «Mermaids: New Evidences- all 6 parts»

Mermaids The New Evidence. Featured by Discovery Channel on May 2013. By Jon Frankel. with Paul and Geologist took clips. Also NY Circuit's flyer.
Mermaids The New Evidence. Featured by Discovery Channel on May 2013. By Jon Frankel. with Paul and Geologist took clips. Also NY Circuit’s flyer.

————

…ادامه در صفحة بعد